Výstavba víceúčelového hřiště


Cílem projektu je vytvoření moderního sportovního zařízení s charakterem obecního sportoviště, které budou moci využívat jak žáci školy a domova mládeže, tak i sportovní oddíly a sportující veřejnost a to po celý den/týden s volným přístupem. Hřiště bude bezplatně k dispozici školám a školským zařízením působícím v obci a bude vytvářet regulérních podmínky pro míčové hry a soutěže pořádané Asociací školních středoškolských klubů i ostatními sportovními organizacemi. Poskytne podmínky pro zdravé sportování na sportovišti s údržbou zajištěnou žadatelem – volný, celodenní a bezplatný přístup na sportoviště bude zabezpečen určeným pracovníkem školy, údržba sportoviště bude rovněž zajištěna správcem sportoviště školy.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).

Naprogramujme stroje, ať pracují za nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Cílem projektu je motivovat žáky končící ZŠ ke studiu technických oborů. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno vlastní činností žáků při praktickém obrábění materiálů a programováním strojů k zajištění automatizované výroby.

realizátor : Ing. Lubomír Nový

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Elektřina kolem nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Žáci ZŠ Plzeňského kraje budou seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se budou podílet sami žáci a jejich praktická realizace bude pomocníkem při odstranění bariér při rozhodování o budoucím studiu technického zaměření.

realizátor : Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

12 Co umí počítač při konstruování výrobku


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Smyslem projektu je motivovat žáky končící základní školu ke studiu na technických školách. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno pomocí pochopení grafické počítačové konstrukce návrhu různých součástí.

realizátor : Ing. Eva Schűtzová

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).

Školní zahrada VOŠ a SPŠE Plzeň


Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spektrum


Projekt zlepšuje podmínky a rozšiřuje nabídku zájmových aktivit, které nabízíme studentům ubytovaným v našem domově mládeže a tím eliminuje možnosti vlivu sociálně – patologických jevů, které studenty v současné době obklopují. Konkretním řešením je vznik klubu, kde bychom dokázali soustředit širokou nabídku volno časových aktivit.

realizátor : p. Pavla Tomková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Hledání cest II


Projekt navazuje na předcházející pilotní projekt „Hledání cest“. Hlavní prioritou projektu je podpora rozvoje osobnosti jedince ve smyslu rozvinutí jeho vnitřního potenciálu, podpora formování pozitivní či prosociální hodnotové orientace, hledání a vytváření perspektiv. Další prioritou je pokračování ve výchově „PEER SKUPIN“, které svými zdravými postoji ovlivňují své vrstevníky a orientují se na pomoc mladším studentům.

realizátor : p. Emilia Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).

XVIII.ročník turnaje středních škol města Plzně v kopané


Jedná se o turnaj středních škol, který končí krajským kolem. Bude uskutečněn v květnu 2010 na fotbalových hřištích SK Dynamo ZČE Plzeň.

realizátor : p. Jan Petřík

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Ohře aneb Zdoláme společně nejen říční, ale také životní peřeje


Reciproční projekt družebních škol VOŠ a SPŠE Plzeň a FOS/BOS Cham (SRN). V rámci tohoto projektu bude uskutečněn sjezd řeky Ohře. Cílem projektu je rozvoj partnerských vztahů žáků a uplatnění jejich znalosti cizích jazyků v praxi. Projekt přispívá tvůrčím způsobem k seznámení s historií, kulturou, tradicemi, vědou a technikou Čech a Bavorska.

realizátor : p. Anna Ženíšková

Projekt finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Program START pro úspěšný vstup do 1. ročníku SPŠE


Program START pozitivně formuje osobnost žáků a připravuje je na zvládání náročných a krizových životních situací a tím zabraňuje přestupkovým nebo kriminálním deliktům. Dále ovlivňuje klima ve třídě z hlediska nežádoucích jevů, jako je šikana, užívání či distribuce drog a jiných návykových látek.

realizátor : Ing. Milan Holub 

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.