Inovace laboratorního měření


Projekt je zaměřen na moderní způsoby výuky a zařízení výukové laboratoře. Cílem projektu je kvalifikovaně připravit studenty jak pro práci v odborných firmách, tak pro úspěšné studium na technických vysokých školách.
Modernizovanou laboratoř bude možné využívat pro praktická cvičení v předmětech Elektronika, Číslicová technika, Elektrická měření a Praxe. V prostorách laboratoře se vystřídají studenti střední školy i vyšší odborné školy.
Součástí projektu je inovace stávající laboratoře tak, aby umožňovala studentům pohodlně simulovat i laboratorně ověřovat probírané elektronické obvody a systémy. To se týká zejména laboratorních stolů a přípravků pro praktická cvičení, abychom zajistili aktualizaci vědomostí studentů a jejich seznámení s moderní součástkovou základnou. S tím souvisí i doplnění a obnova návodů pro praktická cvičení ve výše uvedených předmětech.
Inovací laboratoře lze také zvýšit zájem středoškolské generace o oblasti moderní slaboproudé elektroniky a vyspělých elektronických komunikačních technologií. K dosažení tohoto cíle budou užity všechny dostupné prostředky přímé individuální a kolektivní práce se studenty. Tím chceme zvýšit možnosti studentů při hledání pracovních míst v oblasti elektrotechniky, kterých je právě v našem regionu široká nabídka.

realizátor : Ing. Pavel Blažek, Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně. 

Bouráme další bariéry


Cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti školy a umožnění studia i těžce zdravotně postiženým zájemcům o studium na naší škole. Projekt umožní dokončení bezbariérového přístupu zdravotně postižených do prostoru dílen bez pomoci jiných osob a současně řeší výstavbu sociálního zařízení pro imobilní.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).

Zdravé sebevědomí je nejlepší prevence


Tímto projektem chceme navázat na aktivity v oblasti prevence a rozšířit výchovné působení na naše studenty. Ve spolupráci s P-centrem nabídneme studentům semináře na témata z oblasti prevence sociálních jevů – např. sociální klima třídy, legální a ilegální drogy, otázky závislosti př. gamblerství, sexuální chování. Semináře budou interaktivní, předpokládají zapojení účastníků a budou klást důraz na různé formy práce jako je diskuse, hraní rolí, dynamická cvičení, zážitkové techniky aj., které vtáhnou účastníky do děje. Cílem je, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby získali sebedůvěru a sebevědomí a dokázali tak čelit nežádoucím sociálním jevům, které nás v dnešní společnosti obklopují.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Posilováním právního vědomí proti kriminalitě


Tímto naším novým projektem bychom chtěli navázat na naše předchozí aktivity především v oblasti prevence kriminality a v souladu s rámcovými plány a výukovými osnovami a minimálním preventivním programem chceme ve spolupráci s P-centrem realizovat semináře. Cílem všech seminářů je získání informací k dané problematice, posílení právního vědomí a diskuse. Třídní kolektiv si sám zvolí jedno z nabízených témat semináře.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.

Hledání cest


Hlavní prioritou projektu je pomoc studentům při adaptaci na nové prostředí (DM, škola), začlenění se do nových kolektivů, zvládání zátěžových situací, podpora zdravého životního stylu a poskytování pocitu bezpečí, důvěry a vedení. Dále je projekt zaměřen na včasnou intervenci při předcházení ranných stádií zneužívání návykových látek, šikany, záškoláctví. Neposledně je to výchova „PEER SKUPIN“, které by svými zdravými postoji přímo i nepřímo ovlivňovaly své vrstevníky a orientovaly se na pomoc mladším studentům (přímé zapojení do preventivních aktivit).

realizátor : Emília Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně. 

Výstavba víceúčelového hřiště


Cílem projektu je vytvoření moderního sportovního zařízení s charakterem obecního sportoviště, které budou moci využívat jak žáci školy a domova mládeže, tak i sportovní oddíly a sportující veřejnost a to po celý den/týden s volným přístupem. Hřiště bude bezplatně k dispozici školám a školským zařízením působícím v obci a bude vytvářet regulérních podmínky pro míčové hry a soutěže pořádané Asociací školních středoškolských klubů i ostatními sportovními organizacemi. Poskytne podmínky pro zdravé sportování na sportovišti s údržbou zajištěnou žadatelem – volný, celodenní a bezplatný přístup na sportoviště bude zabezpečen určeným pracovníkem školy, údržba sportoviště bude rovněž zajištěna správcem sportoviště školy.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).

Naprogramujme stroje, ať pracují za nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Cílem projektu je motivovat žáky končící ZŠ ke studiu technických oborů. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno vlastní činností žáků při praktickém obrábění materiálů a programováním strojů k zajištění automatizované výroby.

realizátor : Ing. Lubomír Nový

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Elektřina kolem nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Žáci ZŠ Plzeňského kraje budou seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se budou podílet sami žáci a jejich praktická realizace bude pomocníkem při odstranění bariér při rozhodování o budoucím studiu technického zaměření.

realizátor : Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

12 Co umí počítač při konstruování výrobku


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Smyslem projektu je motivovat žáky končící základní školu ke studiu na technických školách. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno pomocí pochopení grafické počítačové konstrukce návrhu různých součástí.

realizátor : Ing. Eva Schűtzová

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).

Školní zahrada VOŠ a SPŠE Plzeň


Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.