Projekt Praktická elektrotechnika


Název projektu:   Praktická elektrotechnika
Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/27.02900
Operační program:   Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa:   2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory:    2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.10.2013
Datum ukončení projektu: 27.03.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu:  5 783 690,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie:     85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny analogové a digitální techniky, učebny automatizační techniky, učebny hardware, přírodovědné laboratoře a CNC dílny) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Čti dále…