Přijímací řízení


Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají online
(níže na této stránce)
v období 1. - 31. května 2024.

K vyplnění přihlášky si připravte čitelnou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy, kterou jste zakončili maturitou, ve formátu pdf. Tuto kopii budete přikládat k přihlášce. V této době mají toto vysvědčení už i ti z vás, kteří budou v násedujících týdnech teprve maturovat.
Pokud již máte maturitní vysvědčení, připravte si i kopii tohoto ve formátu pdf, rovnou ji můžete k přihlášce přiložit (nepovinné – pokud vás maturita teprve čeká, doložíte maturitní vysvědčení dodatečně).

Vzdělávácí program Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných studentů
Marketing 3 Absolutorium 60
Provoz a ekonomika dopravy 3 Absolutorium 30
Informatika ve firemní praxi 3 Absolutorium 30
Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace 3 Absolutorium 30
Internet věcí (IoT) 3 Absolutorium 30

Všechny nabízené obory studia je možné studovat pouze v denní formě.

Školné 3.000,- Kč na rok placené ve dvou splátkách.

Pro bližší informace o přijímacím řízení můžete volat na číslo 771 276 366.

Máte nějaký dotaz k nabízeným oborům nebo k přijímacímu řízení?

Navštivte náš informační den

Jak vypadá přijímací řízení pro školní rok 2024/25?

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímáni podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole.

Pro všechny letošní maturanty bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do sedmi pracovních dnů od přijímacího řízení (od 14. 6.) na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno e-mailem, rozhodnutí o případném nepřijetí bude zároveň odesláno poštou.

Pro zahájení studia na VOŠ, je nutné

 • zaplatit 1. splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (Nezaplacením školného dává uchazeč škole najevo, že ke studiu nenastoupí, a jeho místo bude uvolněno pro případná další kola přijímacího řízení.)
 • doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 30. 9. 2024.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitel školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

Termíny přijímacího řízení na VOŠ:

 • 1. kolo přijímacího řízení proběhne 14. června 2024
 • Podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení je možné od 1. do 31. května 2024

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku jen na jeden obor.

Pokud vyplníte přihlášku několikrát na více oborů, bude zpracována jen ta, kterou odešlete jako první. Ostatní budou z přijímacího řízení vyřazeny.

K vyplnění přihlášky si připravte čitelnou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy ve formátu pdf. Budete ji přikládat k přihlášce.

Pokud již máte maturitní vysvědčení, připravte si kopii ve formátu pdf i tohoto. Budete mít možnost ji rovnou přiložit k přihlášce.
Pokud vás maturita teprve čeká, předložíte maturitní vysvědčení dodatečně.

Jak vyplnit přihlášku

 1. vyplň známky z posledního ročníku SŠ
 2. spočítej průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku, zaokrouhli na 2 desetinná místa. Známka z chování se do průměru nepočítá.
 3. přilož kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ
 4. není potřeba žádné potvrzení od lékaře
 5. za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
 6. přihlášku podej pro 1. kolo přijímacího řízení v období 1. – 31. 5 2024
 7. přijímací řízení proběhne 14. 6. 2024

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: vos@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?