Přijímací řízení


Přijímání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení bylo ukončeno.
Přijímací řízení proběhne 30. 6. 2023.
Následně ředitel školy rozhodne, zda bude vypsáno 2. kolo přijímacího řízení.
Pokud ano, stane se tak kolem 10. července.

(V případě volné kapacity může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.)

Vzdělávácí program Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných studentů
Marketing 3 Absolutorium Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno.
Provoz a ekonomika dopravy 3 Absolutorium Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno.
Informatika ve firemní praxi 3 Absolutorium Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno.
Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace 3 Absolutorium Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno.
Internet věcí (IoT) 3 Absolutorium Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno.

Všechny nabízené obory studia je možné studovat pouze v denní formě.

Školné 3.000,- Kč na rok placené ve dvou splátkách.

Máte nějaký dotaz k nabízeným oborům nebo k přijímacímu řízení?

Navštivte náš informační den

Jak vypadá přijímací řízení pro školní rok 2023/24?

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímáni podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do sedmi pracovních dnů od přijímacího řízení (od 30. 6.) na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno e-mailem, rozhodnutí o případném nepřijetí bude zároveň odesláno poštou.

Pro zahájení studia na VOŠ, je nutné

 • zaplatit 1. splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (Nezaplacením školného dává uchazeč škole najevo, že ke studiu nenastoupí, a jeho místo bude uvolněno pro případná další kola přijímacího řízení.)
 • doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 30. 9. 2023.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitel školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

Termíny přijímacího řízení na VOŠ:

 • 1. kolo přijímacího řízení proběhne 30. června. 2023
 • Podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení je možné 1. – 31. května 2023
 • O možném konání 2. kola přijímacího řízení rozhodne ředitel školy kolem 10. července.

Jak vyplnit přihlášku

 1. vyplň známky z posledního ročníku SŠ
 2. spočítej průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhli na 2 desetinná místa)
 3. přilož kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek
 4. přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla
 5. není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře
 6. za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
 7. přihlášku podej pro 1. kolo přijímacího řízení od 1. 5.  do 31. 5. 2023
 8. první kolo přijímacího řízení proběhne 30. 6. 2023

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: vos@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?