Spektrum


Projekt zlepšuje podmínky a rozšiřuje nabídku zájmových aktivit, které nabízíme studentům ubytovaným v našem domově mládeže a tím eliminuje možnosti vlivu sociálně – patologických jevů, které studenty v současné době obklopují. Konkretním řešením je vznik klubu, kde bychom dokázali soustředit širokou nabídku volno časových aktivit.

realizátor : p. Pavla Tomková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Hledání cest II


Projekt navazuje na předcházející pilotní projekt „Hledání cest“. Hlavní prioritou projektu je podpora rozvoje osobnosti jedince ve smyslu rozvinutí jeho vnitřního potenciálu, podpora formování pozitivní či prosociální hodnotové orientace, hledání a vytváření perspektiv. Další prioritou je pokračování ve výchově „PEER SKUPIN“, které svými zdravými postoji ovlivňují své vrstevníky a orientují se na pomoc mladším studentům.

realizátor : p. Emilia Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).

XVIII.ročník turnaje středních škol města Plzně v kopané


Jedná se o turnaj středních škol, který končí krajským kolem. Bude uskutečněn v květnu 2010 na fotbalových hřištích SK Dynamo ZČE Plzeň.

realizátor : p. Jan Petřík

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Ohře aneb Zdoláme společně nejen říční, ale také životní peřeje


Reciproční projekt družebních škol VOŠ a SPŠE Plzeň a FOS/BOS Cham (SRN). V rámci tohoto projektu bude uskutečněn sjezd řeky Ohře. Cílem projektu je rozvoj partnerských vztahů žáků a uplatnění jejich znalosti cizích jazyků v praxi. Projekt přispívá tvůrčím způsobem k seznámení s historií, kulturou, tradicemi, vědou a technikou Čech a Bavorska.

realizátor : p. Anna Ženíšková

Projekt finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Program START pro úspěšný vstup do 1. ročníku SPŠE


Program START pozitivně formuje osobnost žáků a připravuje je na zvládání náročných a krizových životních situací a tím zabraňuje přestupkovým nebo kriminálním deliktům. Dále ovlivňuje klima ve třídě z hlediska nežádoucích jevů, jako je šikana, užívání či distribuce drog a jiných návykových látek.

realizátor : Ing. Milan Holub 

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.

Simulace Virtulife


Simulace Virtulife je metodická pomůcka k výuce finanční a ekonomické gramotnosti studentů VOŠ a SPŠE. Simulace učí studenty správně vyhodnotit finanční situaci, ve které se právě nacházejí, reálně hospodařit s příjmy a upozorňuje na nebezpečí s finančním zadlužováním.

realizátor : Ing. Milan Holub

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.

Inovativní prvky ve výuce odborných předmětů – multimediální učebna


Modernizace učebny pro teoretickou výuku v odborných předmětech má za úkol zavést nové metody výkladu, zvýšit jeho efektivitu a umožnit snadnější porozumění probírané problematice. Výklad bude pro větší názornost a představivost doplněn konstrukčními nákresy, demonstracemi a praktickými ukázkami.

 

realizátor : Ing. Jaroslava Skalová, Ing. Karel Hajžman, Ing. Pavel Blažek
Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ.